Examination of High School Female Students' Attitudes Towards Physical Education and Sports and Youth Leadership Characteristics

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10885541

Keywords:

Physical education, female student, leadership, high school

Abstract

This study aims to examine the attitudes of female high school students towards physical education and sports classes, as well as the relationship with youth leadership qualities. The universe of the research consists of female high school students in Aydın Province. The sample comprises a total of 456 individuals, with 245 students from religious vocational high schools and 211 students from private high schools. The study utilized the Physical Education and Sports Attitude Scale and the Youth Leadership Characteristics Scale. Data analysis was conducted using SPSS 21.0, employing descriptive statistics, Student's t-test, One Way ANOVA, and Pearson Correlation test. The results indicate that the students' attitudes towards physical education and sports classes are above average, while their youth leadership qualities are at a moderate level. Furthermore, a significant relationship was found between parental education levels, leadership experiences, group skills, and youth leadership characteristics. These findings suggest a positive correlation between students' attitudes towards physical education and sports classes and their youth leadership qualities.

References

Akbulut, V., & Öncü, E. (2021). Öğretmen liderlik stiline göre ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi yatkınlıklarının incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(1), 164-178. http://doi.org/10.33689/spormetre.770272

Büyüköztürk, Ş. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.

Cansoy, R., & Turan, S. (2016). Gençlik liderlik özellikleri ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 19-39.

Cevahircioğlu, B., & Çakıcı, H. A. (2022). Sporcuların karakter özelliklerine göre liderlik yönelimlerinin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 688-701. https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1118583

Çetinöz, F., Uygun, O., & Yildiz, K. (2021). Liderlik yönelimi ile sportmenlik yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 184-197.

Demir, C., Yılmaz, M. K., & Çevirgen, A. (2010). Liderlik yaklaşımları ve liderlik tarzlarına ilişkin bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 129-152.

Demirhan, G., & Altay, F. (2001). Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor tutum ölçeği II. Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 9-20.

Erhan, S. E., & Tamer, K. (2010). Doğu Anadolu Bölgesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında beden eğitimi dersi için gereken tesis araç-gereç durumları ile öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişkiler. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(3), 57-66.

Göksel, A. G., & Caz, Ç. (2016). Anadolu lisesi öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-9. https://doi.org/10.22396/sbd.2016.0

Gönen, A. B. (2021). Faal hakemlerin liderlik özellikleri ile empati düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayın No. 680241) [Yüksek Lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Güllü, M., Cengiz, Ş. Ş., Öztaşyonar, Y., & Kaplan, B. (2016). Ortaokul öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği). Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 49-61.

Güngör, N. B., & Yenel, F. (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin epistemolojik inançlari ile liderlik özellikleri arasindaki ilişkinin incelenmesi. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 39-55.

Hünük, D., & Demirhan, G. (2003). İlköğretim sekizinci sınıf, lise birinci sınıf ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 14(4), 175-184.

Kannan, B. (2015). Attitude of higher secondary students towards physical education. International Journal of Teacher Educational Research, 4(1), 19-25.

Keskin, N., Öncü, E., & Küçük Kılıç. S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri. SPORMETRE Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 93-107. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000287

Keskin, Ö. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi: Sakarya ili örneği (Yayın No. 396098) [Yüksek Lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Kurtyemez, H. (2020). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin liderlik özellikleri ile başarı yönelimleri arasındaki ilişki: Samsun ili örneği (Yayın No. 667096) [Yüksek Lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Şişko, M., & Demirhan, G. (2000). İlköğretim okulları ve liselerde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23).

Published

27.03.2024

How to Cite

Afşin, A. C. (2024). Examination of High School Female Students’ Attitudes Towards Physical Education and Sports and Youth Leadership Characteristics. InnovatioSports Journal, 2(1), 26–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.10885541